Branch

Find Our Main Lab
Kharghar Address
SRL & Dr. Avinash Phadkelabs Kharghar
103, Satyam, Sector 10, Kharghar, Navi Mumbai
Telephone No. : 02264510999
SRL & Dr. Avinash Phadkelabs
Shop 21, Plot No 3, Mahavir Heritage, Kharghar Sector 35G, Navi Mumbai
Telephone No. : 02265040444